Munkavédelem
Munkavédelem

Munkavédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások, dokumentációk elkészítése.

Tűzvédelem
Tűzvédelem

Tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások, dokumentációk elkészítése.

Oktatás
Oktatás, tanácsadás

Munka- és tűzvédelmi, robbanásbiztonsági oktatások tartása, műszaki tanácsadás.

Cégének sikere az Ön érdeme, dolgozóinak egészsége és épsége az Ön érdeke!

Köszöntöm Önt, egyéni vállalkozóként munkavédelemmel, tűzvédelemmel, az ezekkel kapcsolatos oktatásokkal, emelőgép ügyintézéssel, valamint műszaki és robbanásbiztonság-technikai tanácsadással foglalkozom. Elektronikai és gépész alapvégzettségekkel, valamint robbanásbiztos berendezés szerelője szakképesítéssel rendelkezem. Tevékenységemet elsősorban a kis- és középvállalkozások, valamint a néhány fővel dolgozó mikrovállalkozások részére végzem, szerződött-átalánydíjas vagy eseti megbízások formájában. 

Vállalom üzletek, irodák (képernyős munkahelyek), üzemek, üzemegységek szükséges munka- és tűzvédelmi dokumentációinak elkészítését, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatását és egyéb, ezekkel kapcsolatos feladatinak ellátását, valamint írásbeli megbízás alapján bizonyos ipari műszerek karbantartói, javítói tevékenységét, illetve emelőgépet üzemeltető cégek, vállalkozások emelőgép-ügyintézői feladatkörének ellátását.

Korrekt árakon és lehetőség szerint rövid határidővel részt veszek cégének munkahelyi kockázatainak felmérésében, elkészítem a kockázatelemzését és a kockázatbecslést, a tűzvédelmi szabályzatát és munkavédelmi/tűzvédelmi oktatást tartok. Összeállítom az egyéni védőeszköz juttatási szabályzatot és szükség esetén segítek beszerezni a szükséges egyéni védőfelszereléseket.

Tapasztalatom van többek között gyártó, karbantartó üzemek, építőipari munkaterületek, irodák, egészségügyi szolgáltató cégek munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátásában és az ezzel kapcsolatos folyamatos tanácsadásban. Tevékenységemet országos lefedettséggel végezem.

Kérdésével, információigényével kérem, forduljon hozzám bizalommal!


Néhány mondatban a munkavédelemről:

A munkavédelem a szervezett munkavégzés biztonságos és egészséges munkakörülményeinek biztosítását jelenti. A munkavédelem elsődleges célja, hogy biztonságos munkavégzéssel megelőzzük a munkahelyi baleseteket és a munkakörülményekből, expozíciókból adódó esetleges egészségkárosodást. A biztonságos, megfelelő munkakörnyezetet ki kell alakítani, fenn kell tartani, tesztelni és fejleszteni kell. A munkavédelemhez tartozik a munkáltatók és a munkavállalók közötti együttműködés kialakítása és működtetése, a balesetek megelőzése, a tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.

Egyszerűsítve: a munkavédelmi folyamatok, az előzetesen felmért és lehetőség szerint a minimálisra szorított kockázatok és a szakszerűen használt védőfelszerelések biztosítják, hogy munkavégzés közben lehetőleg ne történhessen munkabaleset.

Biztonsági kockázatok minimalizálása érdekében munkavédelmi szaktevékenységként említhető a gépek munkavédelmi szempontú üzembe helyezése. Gépet, mielőtt azt a szervezett munkavégzés során használni kezdjük minden esetben be kell üzemelni. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. Ezen vizsgálatok elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Miért kiemelten fontos a munkavédelem?

A balesetek és foglalkozási ártalmak egyértelműen megelőzhetők, ha az emberek a maguk alkotta gépeket, szerszámokat, berendezéseket és eszközöket biztonságossá tudják tenni. A dolgozók munkakörülményei, biztonsága, szociális ellátottsága döntően megszabja a munkához való hozzáállást, valamint a munka hatékonyságát!

A munkavédelem két területe a munkabiztonság és a munkaegészségügy.

Munkabiztonság: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat deklarálja és ellenőrzi azok betartását.

Munkaegészségügy: a munkavégzés során a munkahigéné és a foglalkozás-egészségügy révén a munkavállalók egészségének a megóvása.

Miért szükséges a munkavédelemmel foglalkozni?

Az 1993. évi XCIII. törvény rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeiről, valamint a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvásáról.

A munkáltató a szervezett munkavégzés keretein belül, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében köteles "munkavédelmis" kollégát foglalkoztatni. Amennyiben a szükséges alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállalót az Ön cége nem foglalkoztat, úgy megbízási szerződéssel "külsős" szolgáltató igénybevételével is megoldható a cég munkavédelmi feladatainak ellátása.

Miért kötelező a munkavédelmi szakember foglalkoztatása?

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani.

Az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható.
Amennyiben az Ön vállalkozása nem rendelkezik megfelelő végzettségű munkavállalóval, aki a munkavédelmi szaktevékenységeket el tudná látni, abban az esetben szívesen állunk rendelkezésére.

Összefoglaló - munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása >>>

Mi a helyzet az egyéni védőeszközök juttatásával kapcsolatban?

Az egyéni védőeszközök átvételét, selejtek visszavételét jegyzőkönyvezni szükséges. A szükséges egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.

A munkáltató által folytatott tevékenységgel kapcsolatos, a munkavédelmi szakember által feltárt kockázatok kiértékelését követően szükséges a munkakörönként felmerülő kockázatok hatásainak csökkentése érdekében meghatározott egyéni védőeszközök beszerzése, kiadása a munkavállalók részére, valamint gondoskodni kell az elhasználódott védőeszközök rendszeres cseréjéről.

Személyi védelem: a gépek, berendezések biztonságtechnikája kapcsán meghatározásra kerülnek azok a műszaki követelmények, melyek a biztonságos üzemeltetéshez szükségesek.

Az egyéni védőeszközök (EVE) a munkavégzés során a munkafolyamatokból és a technológiából adódó kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkenti.

Az egyéni védőeszközök:
- biztosítják a veszélytelen (vagy minimális veszéllyel járó) munkavégzés feltételeit
- megfelelnek a műszaki, ergonómiai és esztétikai követelményeknek
- lehetővé teszik a védelem mellett a kényelmes, megfelelő használhatóságot.

Az egyéni védőeszköz juttatási rendjét a munkáltató (esetlegesen a munkavédelmi képviselővel egyeztetve), a munkavédelmi szakember javaslatai alapján, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával határozza meg és írásban rögzíti.

Melyik jogszabály írja elő a munkavédelmi kockázatértékelést?

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 1998. január 1-jétől vezette be munkáltatói feladatként a kockázatértékelést. Az Mvt. 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a munkáltatónak rendelkeznie kell munkahelyi kockázatbecsléssel, kockázatértékeléssel.

Mikor kell elvégezni a kockázatbecslést, kockázatértékelést?

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

Hogyan áll össze a kockázatértékelés?

- A tevékenység (technológia) osztályozása
- A veszélyek azonosítása
- A kockázatok meghatározása
- Döntés a kockázat mértékéről: a kockázat elviselhető-e?
- Értékelés, javaslattétel a kockázatok csökkentésének módjára

Veszély: valaminek (pl. nyersanyagnak, munkafolyamatnak, munkamódszernek) a tulajdonságából adódó azon képessége, hogy valamilyen károsodást okozzon.

Kockázat: a veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a valószínűsége.

Kockázatértékelés: annak a kockázatnak az értékelési folyamata, amely a dolgozók munkahelyi, üzemi, egészségvédelmi és biztonsági körülményei és a munkahely veszélyek előfordulása között fennáll.

Röviden az emelőgépekkel kapcsolatos ügyintézői tevékenységről:

Kicsoda az emelőgép ügyintéző, miért van rá szükség?

"Emelőgép ügyintéző az a személy, akit az emelőgép üzemben tartója, bérelt gép esetén az emelőgép üzemeltetője ezzel a feladattal írásban megbízott, és rendelkezik a szükséges képesítéssel." (47/1999. (VIII.4.) GM rendelet 2.8.)

Tehát emelőgép ügyintézői tevékenységgel az a személy bízható meg, aki a vonatkozó jogszabály szerinti képesítést megszerezte.

Az emelőgép működtetése fokozottan veszélyes üzem. Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkába állása előtt, illetve legalább hat hónapos távollét után. Az emelőgép üzemeltetője köteles az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását naprakészen vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni.

Az emelőgép üzemvitel munkavédelmi, karbantartási és adminisztratív követelményeinek végrehajtásáról tehát mindig kiemelten kell gondoskodni.

Ha Ön gazdaságossági szempontok alapján válogat, akkor sem célszerű a legolcsóbb megoldást választva, havonta felületes papírmunkát végezve a munkahelyi biztonságot kétségessé tennie.

Munkavédelmi/tűzvédelmi feladatok ellátása a gyakorlatban:

Célszerűen javasolni szoktam átalánydíjas munkavédelmi/tűzvédelmi szolgáltatási szerződés kötését, mely szólhat egyszerre a munkavédelmi/tűzvédelmi ill. szükség szerint az emelőgép ügyintézői feladatkörök elvégzéséről, és így természetesen az eseti megbízásokhoz képest jóval kedvezőbb árakat tudok kínálni.

Ezután folyamatosan tudom segíteni a kollégák rendszeres ellenőrzésében (pl. betartják-e a munka- és tűzvédelmi előírásokat, megfelelően használják-e az egyéni védőeszközöket, a tűzoltókészülékek felülvizsgálata biztosított-e) illetve az újonnan munkába álló dolgozók oktatásában. Ezt követően a kockázatértékelés felülvizsgálata és az ismétlődő oktatások miatt úgyis rendszeresen találkozik munkavédelmi tanácsadójával, aki a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatokat elvégzi és ellátja a tűzvédelmi, vagy szükség szerint az emelőgép ügyintézői feladatokat.


Néhány mondatban a tűzvédelemről:

Tűzvédelemnek nevezzük azt a folyamatot, amely a tűz kialakulásának megelőzésétől a már kialakult tüzek megszüntetésig és annak vizsgálatáig tart. A tűzvédelem első szakaszát tűzmegelőzésnek nevezzük, célja, hogy megelőzze a tűzesetek kialakulását.

A véletlen tüzek keletkezésének megelőzéséhez gyakorlati tanácsok:

• Épületben tűzveszélyes tevékenységet végezni, csak előzetesen írásban meghatározott feltételek betartása mellett szabad.
• Elektromos hőfejlesztő készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad.
• Épületekben, helyiségekben a közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni, még átmenetileg sem szabad.
• Villamos berendezések kapcsolóit, tűzvédelmi felszereléseket, állandóan hozzáférhető és használható állapotban kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
• Munkavégzést követően a munkaeszközöket áramtalanitani kell.

Miért is fontos a tűzvédelem?

A tűzvédelem a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezen feltételek megvalósulásának biztosítása. A vállalatok, szervezetek, gazdasági társaságok az előírások teljesítésével, valamint a tűzvédelmi eszközök felhasználásával fokozhatják a biztonságot. Emellett érdemes kiemelt figyelmet fordítani a dolgozók tűzvédelmi felkészítésére is - ezzel törekedve a tűzesetek számának csökkentésére.

Összefoglaló - tűzvédelmi szakember kötelező foglalkoztatása >>>

Miért szükséges a tűzvédelmi oktatás?

A munkáltató a munkavállalóikat köteles a munkakörüknek, képzettségüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesíteni, amiről jegyzőkönyvet (nyilvántartást) szükséges vezetni. A munkavégzés feltételeinek megváltozása esetén (pl. új technológia, berendezés használatbavétele) a dolgozókat a vonatkozó tűzvédelmi körülményekkel meg kell ismertetni, részükre oktatást tartani szükséges. A tűzvédelmi oktatási tematika összeállítása tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül!

Miért szükséges a tűzoltó készülékek vizsgálata?

A működőképes tűzoltó készülék alkalmas a kezdeti (kialakulóban lévő) tüzek gyors eloltására alkalmas. Széleskörűen felhasználhatóak tüzek oltására, így általában alkalmasak elektromos berendezések, szilárd anyagok és égő gázok oltására is, ezért a működőképes, megfelelő állapotú tűzoltó készülék akár életet is menthet! A tűzoltó eszközt, készüléket, felszerelést az előírásoknak megfelelően ellenőrizni kell. Ha az időszakos ellenőrzést nem hajtották végre, akkor az eszköz nem tekinthető üzemképesnek! Ellenőrizni szükséges a tűzoltó készülékek működési időtartamát, valamint a belső tér nyomását is. A vizsgálatok során esetlegesen feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni.

Melyek a tűzoltó készülékek elhelyezésére vonatkozó előírások?

Röviden: a létesítményekben legalább 1-1 darab, az ott esetlegesen keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A tűzveszélyességi osztályok ismeretében kell a tűzoltó készülékek számát és működési elvük szerinti típusát meghatározni.

Melyek a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi szabályok?

A létesítmények, építmények kialakítására, valamint a gépek, berendezések, technológiák használatára, üzemeltetésére vonatkozó szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) állapítja meg.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tűzvédelmi tv.) az önálló tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett gazdálkodó szervezetek köre:

a szervezetnek akkor kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie, ha
a) ötvennél több munkavállalót foglalkoztat,
b) az általa üzemeltetett kereskedelmi szálláshely befogadóképessége a 10 főt meghaladja, vagy
c) az általa üzemeltetett épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt.

A fenti körbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek önálló tűzvédelmi szabályzat kibocsátására nem kötelesek, a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére ugyanakkor elérhetővé kell tenniük a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (vagyis a belügyminiszter) által rendeletben közzétett általános tűzvédelmi szabályzatot.

A Tűzvédelmi tv. fogalmi szinten rögzíti (4. § b) pont), hogy a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.
A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A helység bejáratánál jól látható helyen a tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát, feliratot kell elhelyezni. A létesítményben, helyiségben csoportosan elhelyezett elektromos kapcsolók funkcióját és a feszültség értékét, valamint a ki- és bekapcsolás helyzetét eltávolíthatatlan felirattal kell jelölni. Az áramtalanító főkapcsolóra szintén ezek az előírások vonatkoznak.

A tűzvédelmi jogszabályok értelmében a gazdálkodó szervezetekkel szemben alapvetően az alábbi öt fő követelmény fogalmazható meg:

1.) Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről.
2.) Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak.
3.) Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre.
4.) Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően veszik igénybe - ne veszélyeztessék a fogyasztót.
5.) Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.

Tehát a gazdálkodó szerveknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban és műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Javaslatom az, hogy inkább készíttesse el az összes szükséges anyagot egy munkavédelmi/tűzvédelmi tanácsadóval, aki lelkiismeretesen és korrekt áron dolgozik.
Ha Ön egy jó munkavédelmi/tűzvédelmi vállalkozót talál, akkor Önnek ugyan nem lesz saját alkalmazásban dolgozó munkavédelmi/tűzvédelmi szakembere és emelőgép ügyintézője, de mégis olyan biztonságot kap, mintha lenne.


Néhány mondatban az oktatásról, műszaki tanácsadásról:

Üzemi gyakorlattal, műszaki végzettségekkel, valamint termelési tapasztalattal rendelkező szakember nem kizárólag általános jellegű munka- és tűzvédelmi oktatást végez, hanem ismereteiből adódóan kibővített, hasznos műszaki tanácsokkal is tudja és akarja segíteni megrendelőit!

A munkáltatónak a Munkavédelmi Törvény értelmében kötelessége arról gondoskodnia, hogy munkavállalói elsajátítsák és munkavégzésük alatt alkalmazzák is a biztonságos munkavégzéshez szükséges alapismereteket.
A munkavédelmi és tűzvédelmi képzések szervezése a felnőttképzési törvény értelmében felnőttképzési tevékenységnek minősül, ez alapján hatálya kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre. Kompetencia alatt olyan ismeretek, készségek és képességek összességét értjük, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.
Az elméleti oktatás keretein belül megismertetem a munka- és tűzvédelmi szabályokat és azon előírásokat, amelyek abban segítik dolgozókat, hogy munkájukat közel teljes hatékonysággal és biztonsággal el tudják végezni. A szabályok és előírások betartásával lecsökkenthető lehet a munkabalesetek vagy véletlen tűzesetek száma így a termelés is hatékonyabb, valamint vészhelyzetben a fegyelmezett és magabiztos magatartás a kioktatott dolgozók részéről életmentő lehet. Fontos, hogy az oktatásaim mindig túlmutatnak a joganyagok és szabványok ismertetésén, és a jegyzetekből felolvasott száraz tényeken: mivel mindig termelésben dolgozom, ezért mindig igyekszem az életből hozni valós és szemléletes példákat. A véleményem az, hogy a legtöbbet abból tanulhatunk, ha figyelmesen szemléljük a munkakörnyezetünket és egyaránt igyekszünk a jó és a rossz példákból is okulni!

Robbanásbiztonság-technikai oktatás/tanácsadás során célom, hogy a legalapvetőbb információkat átadjam a villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika alapfogalmairól, hatályos jogszabályi előírásairól. Elmagyarázom, hogy a robbanásveszélyt a robbanásveszélyes gőzök, gázok, és porok veszélyes mértékű jelenléte okozza a levegőben/üzemi légtérben. Segítek képet alkotni a robbanásbiztos kialakítás általános feltételeiről és körülményeiről, a zónákról, zónabesorolás alapjairól, valamint a robbanásbiztos berendezésének felülvizsgálatának, javításának és karbantartásának szükségességről. Igyekszem megértetni azokat a legalapvetőbb ismereteket, amelyek a robbanásveszélyes helyek biztonságos létesítéséhez, kezeléséhez, üzemeltetetéséhez, karbantartásához, javításához, használatba vételüket megelőző, időszakos, valamint rendkívüli eseményt, vagy átalakításukat követő felülvizsgálatához szükségesek.
Igény esetén segítek a robbanásbiztos készülékek adattábláin feltüntetett védelmi szintjeinek értelmezésében, ezzel elősegítve a megfelelő berendezések kiválasztását és üzembe helyezését.

Robbanásveszélyes környezetek számos munkahelyen előfordulhatnak, ahol éghető gázok, gőzök, ködök (aeroszolok) vagy porok levegővel alkotott olyan keveréke jelenhet meg, amelyben normál körülmények között, gyújtóhatásra az égés átterjed az egész keverékre. Ilyen helyek lehetnek (a teljeség igénye nélkül):

- automata utántöltő állomások vagy benzinkutak,
- gázszállító vezetékek és kompresszorállomások,
- olajfinomítók, kikötők és lefejtő állomások,
- szennyvízkezelő telepek / csatornahálózat,
- nyomdaipari, papír- és textilipari üzemek,
- reptéri hangárok és töltőállomások,
- olaj és gáz tankerek, fúrótornyok,
- könnyűfém feldolgozó iparágak,
- felületkezelő iparágak,
- mélyművelésű bányák,
- malomipari üzemek,
- cukoripari üzemek,
- vegyipari üzemek,
- faipari üzemek.

A munkáltató alapvető kötelezettsége, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljából műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel a robbanóképes légtér kialakulását megelőzze. Az oktatás során a munkavállalóknak meg kell ismerniük a robbanás elleni védelem alapjait, és a munkavégzés időtartama alatt a robbanásvédelmi dokumentációban meghatározottak szerint felügyeletet kell biztosítani.
Az oktatást végző személynek rendelkeznie kell a megfelelő képesítésekkel. Fontos megjegyezni, hogy a munkavédelmi oktatásnak megfelelően kell tájékoztatnia a munkavállalókat a potenciális veszélyekről és a megfelelő biztonsági intézkedésekről, hogy minimalizálják a balesetek és a robbanások kockázatát.

A robbanásbiztos villamos és nem villamos berendezéseket, üzembe helyezés előtt szükséges ellenőrizni és elvégezni rajtuk az első felülvizsgálatot. Időszakosan, jogszabályban előírt 3 évente, időszakos vizsgálattal kell továbbiakban igazolni a robbanásbiztonságot; a robbanásbiztos berendezések (erős- vagy gyengeáramú illetve gépészeti) javítását, karbantartását, a robbanásbiztonság technika általános megfelelésének igazolását kizárólag szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti!

Összefoglaló - potenciálisan robbanásveszélyes munkahelyek >>>

Az oktatást végző kiválasztása:

A munkavédelmi/tűzvédelmi oktatás és az ezzel kapcsolatos feladatok nem minősülnek szaktevékenységnek. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy az elméleti oktatás szakszerűbb és eredményesebb lehet, ha a munkáltató az oktatással kapcsolatos feladatokba az általa kijelölt, akár saját alkalmazásban álló, akár szerződéses szolgáltatás keretében együttműködő munkavédelmi/tűzvédelmi szakemberét bevonja.
A gyakorlati oktatás akkor lehet a legcélravezetőbb, ha egy, a munkafolyamatokat és az azokhoz kapcsolódó munka- és tűzvédelmi szabályokat jól ismerő, gyakorlott szakember végzi.
Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, annak megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni.

Miért fontos és szükséges a munka- és tűzvédelmi oktatás?

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások rendszeres megtartásával eleget teszünk a jogszabályoknak, megelőzhetjük a baleseteket (a statisztikák alapján a balesetek akkor következnek be, ha a technológia rutinná vált így figyelmetlenebbek leszünk és hajlamosak vagyunk egyes biztonsági fázisok kiiktatására, figyelmen kívül hagyására), illetve a balesetek megelőzésével pénzt spórolhatunk, mivel nem kell költenünk egy esetleges balesetet követően orvosi ellátásra, nincs munkaidő kiesés.

Munkavédelmi oktatást szükséges tartani:

• munkába álláskor,

• munkahely, munkakör megváltozásakor,

• munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

• új technológia bevezetésekor,

• munkahelyi baleset esetén,

• a munkavállaló hat hónapnál nagyobb munkakiesése esetén,

• rendszeresen (gyakorlatban általában évente) ismételt oktatást kell tartani.

Ki tarthatja az oktatásokat?

A munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatás nem minősül szaktevékenységnek, de a tematikát munkavédelmi/tűzvédelmi szakembernek kell kialakítani, összeállítani.

Az oktatási tematika összeállítása szaktevékenység. (Az oktatást pedig a tematikát összeállító és ebben gyakorlott munkavédelmi/tűzvédelmi szakemberrel célszerű elvégeztetni.)

Miért fontos, hogy a megfelelő helyről a megfelelő tanácsokat kapjuk?

Az oktatáson túl szükséges lehet esetleg adott esetben pl. a műszaki kérdésekben való tanácsadásra, melyek egy gép/berendezés működtetése vagy gyártási/szerelési/építési/üzemeltetési technológiából adódó műszaki-munkavédelmi megoldásokra vonatkoznak. Ehhez is célszerűen érdemes olyan munkavédelmi szakember segítségét igénybe venni, aki rendelkezik az adott témában (pl. gépészet, elektronika vagy építőipar) szakmai ismeretekkel.

Kérdésével, információigényével kérem, forduljon hozzám bizalommal! 

Elérhetőségek

Email

Lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt igyekszem válaszolni!

Telefon

Hétfő - Szombat 09:00 - 18:00

Gritsch Norbert egyéni vállalkozó
| munkavédelmi technikus | tűzvédelmi főelőadó | emelőgép-ügyintéző |
| robbanásbiztos berendezés szerelője |

Budapesti székhely - országos lefedettség!

| Adószám: 63989614-1-43 |
| Nyilvántartási szám: 8287906 |
| Statisztikai számjel: 63989614331223101 |
| Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/002998 |

Offline Website Builder